แสดงรายละเอียดข่าวผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2563

ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวส่งไฟล์หลักฐาน ได้แก่ หน้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ ที่นักศึกษาใช้อยู่ในปัจจุบัน(Bookbank) โดยอัปโหลดไปยัง https://forms.office.com/r/VQk7P8jZCQ หรือ Scan QR Code ด้านล่างท้ายประกาศ เพื่อใช้ในการประกอบการเบิกจ่ายทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2564 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ