แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1

ประกาศคณะนิติศาสตร์ปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1

ประกาศคณะนิติศาสตร์ปิดใช้ห้องนิติสโมสรและห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 เป็นต้นไป (ร้าน Law Coffe Club เปิดให้บริการแบบซื้อกลับเท่านั้น
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป)
สามารถติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ดังนี้
- เลขานุการคณะนิติศาสตร์ Tel. 083-0146478, 053-942931
- งานการเงิน การคลังและพัสดุ Tel. 053-942935, 053-942913, 053-942915
- งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา Tel. 053-942916
- งานบริหารทั่วไป Tel. 082-3545615, 053-942911
- งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ Tel. 053-942936, 053-942921
- งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา Tel. 053-942917-18, 053-942932
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (กิจการนักศึกษา) Tel. 053-942919 และ https://www.facebook.com/AcademicLawCMU
- ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย Tel. 081-4733076, 053-942922

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ