แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Spring 2022 (หมดเขต 26 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Spring 2022 (หมดเขต 26 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Spring 2022 (หมดเขต 26 ต.ค. 2564)

ด้วย Chung-Ang University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Spring 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 หรือระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50 และมีความสามารถด้านภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ

ทั้งนี้ นักศึกษาที่เดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีต้องกักตัวเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และโครงการแลกเปลี่ยนอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียดดังนี้

1.  Nomination form (Excel form)
2.  Copy of academic transcript
3.  Copy of Korean/English language proficiency test
4.  Copy of passport
5.  Copy of financial statement

ผู้สนใจสมัครสมัครเข้าร่วมโครงการ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่)

รายวิชาที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ https://drive.google.com/file/d/1WPtMWvOTfhuU6Sxtgjmc3mFcFJRzw_Db/view

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 26 ต.ค. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปPhoto Credit: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CAU_Main_Gate.jpg

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ