แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Spring 2022 / Fall 2022

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Spring 2022 / Fall 2022 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Yamagata University Spring 2022 / Fall 2022

ด้วย Yamagata University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน STEP-YU Spring 2022 และ Fall 2022 ซึ่งประกอบด้วย

1. General Exchange Program (Ippan)
2. Yamagata University Japan Studies Program (JSP)

จึงขอรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 3 ที่มีคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ โครงการแลกเปลี่ยนอาจถูกเลื่อนหรือยกเลิก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร ฯลฯ ที่ https://www.yamagata-u.ac.jp/en/international/programs/step-yu/ โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th หมดเขต Spring 2022 วันที่ 26 ต.ค. 2564 และ Fall 2022 วันที่ 11 เม.ย. 2565 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://uni24k.com/u/7509/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ