แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Spring Semester 2022 (หมดเขต 4 พ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Spring Semester 2022 (หมดเขต 4 พ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน NTNU Spring Semester 2022 (หมดเขต 4 พ.ย. 2564)

ด้วย National Taiwan Normal University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา NTNU Spring Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการฯจะต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT 80 หรือ IELTS 6.5

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://en.ntnu.edu.tw/academics.php โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ