แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 27 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 27 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 27 ต.ค. 2564)

ด้วย University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form
2. Letter of Recommendation
3. Certificate of Health
4. Certificate of Eligibility
5. Certificate of Enrollment
6. Academic transcript
7. Evidence of language proficiency
8. ID photo data (4cm?3cm)
9. Bank statement of applicant’s financial supporter
10. Copy of passport

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.u-fukui.ac.jp/eng/study-at-fukui/programs/exchange-programs/application/ โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://www.u-fukui.ac.jp/eng/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ