แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน CY Cergy Paris University (หมดเขต 21 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน CY Cergy Paris University (หมดเขต 21 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน CY Cergy Paris University (หมดเขต 21 ต.ค. 2564)

ด้วย Cy Cergy Paris University ประเทศฝรั่งเศส ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Spring Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2022 สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ ภาษาศาสตร์ นิติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งเอกสารการสมัคร ดังต่อไปนี้

1.  CV
2.  Official Transcript
3.  Study Plan (Free Form)
4.  Interested Courses (Free Form)

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.cyu.fr/come-in-exchange-program
โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Photo credit: https://www.facebook.com/CYCergyParisUniversite/


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ