แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Spring Semester 2022 (หมดเขต 19 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Spring Semester 2022 (หมดเขต 19 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Spring Semester 2022 (หมดเขต 19 ต.ค. 2564)

ด้วย Tokyo University of Foreign ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน TUFS Spring Semester 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นดังต่อไปนี้ JPLT ระดับ N2 หรือ TOEFL - iBT71(PBT530, CBT197), IELTS - 6.0, Cambridge CAE - Grade C หรือ Cambridge CPE - Grade C

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
- Application form (Fill in the same information you submitted through the form mailer.)
- Study Plan
- Certificate of Health
- Application for Certificate of Eligibility
- Essay for the JASSO Scholarship
- Latest official academic record at home university written in English or Japanese
- A copy of Passport
- Official documents to show sufficient funds for studying in Japan such as; proof of scholarship, bank statement or income verification of the supporter*1
- 3 extra photographs (Write your name and nationality on the back side)
- ISEPTUFS CHECKLIST

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/application.html และ
http://www.tufs.ac.jp/english/admission/non-degree/exchange/faq.html

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ