แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Spring 2022 (หมดเขต 21 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Spring 2022 (หมดเขต 21 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Spring 2022 (หมดเขต 21 ต.ค. 2564)

ด้วย University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Spring 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร college of Japanese language and Japanese culture ต้องมีผล JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 และสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอื่นๆต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL79 /Cambridge First หรือเทียบเท่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ
ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุน JASSO Scholarship

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษาเอกสารประกอบการสมัครและรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/TE82ZvD และโปรดส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายใน วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ