แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University Spring 2022 (หมดเขต 25 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University Spring 2022 (หมดเขต 25 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University Spring 2022 (หมดเขต 25 ต.ค. 2564)

ด้วย Chungbuk National University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Spring 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80
3. มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการกักตัว 14 วัน ฯลฯ ตามรายละเอียดปรากฎในเอกสารดังแนบ

โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียดดังนี้
1.  Application form
2.  Study Plan
3.  Personal Medical Assessment
4.  Applicant Agreement
5.  Recommendation Letter
6.  Certificate of Enrollment / Confirmation Letter for Tuition Fee Payment
7.  Copy of academic transcript
8.  Copy of passport
9.  Copy of English/Korean language proficiency (if any)

ผู้สนใจสมัครกรุณา(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่) และและส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ