แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2022 (หมดเขต 18 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2022 (หมดเขต 18 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2022 (หมดเขต 18 ต.ค. 2564)

ด้วย Sophia University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีผลคะแนนภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่หลักสูตรกำหนด เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Spring 2022 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ

ทั้งนี้โครงการแลกเปลี่ยนอาจมีความจำเป็นต้องถูกยกเลิกหรือเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียด ดังนี้

1. Application form
2. Letter of academic recommendation
3. Copy of academic transcript
4. Copy of language proficiency test (English/ Japanese)
5. Copy of passport

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/XECtj35 และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Qualifications -> https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/application_info/qualification.html
Course Information -> https://www.sophia.ac.jp/eng/admissions/exchangeprograms/course_info.html


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ