แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama University Spring 2022 (หมดเขต 18 ต.ค.2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama University Spring 2022 (หมดเขต 18 ต.ค.2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Okayama University Spring 2022 (หมดเขต 18 ต.ค.2564)

ด้วย Okayama University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน “EPOK” ภาคการศึกษา Spring Semester 2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา 2. มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ TOEFL 500PBT/ TOEFL 61iBT / IELTS 5.5 overall / TOEIC 580 3. มีผลการเรียนดี โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ

โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียดดังนี้
1. Application form
2. Copy of academic transcript
3. Copy of English language proficiency
4. Statement of purpose
5. Letter of recommendation
6. Certificate of health

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/NECd1Hn และส่งเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ