แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya Spring Semester 2021/2022 (หมดเขต 12 ต.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya Spring Semester 2021/2022 (หมดเขต 12 ต.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya Spring Semester 2021/2022 (หมดเขต 12 ต.ค. 2564)

ด้วย Universiti Malaya ประเทศมาเลเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Universiti Malaya ภาคการศึกษา Spring Semester 2021/2022 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา
2. มีทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ ดี
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารดังแนบ ดังนี้

1. Application Form
2. Copy of academic transcript
3. Copy of passport
4. Copy of English proficiency test
5. Copy of Certificate of Enrollment (COE)

ผู้ที่สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cutt.ly/vEOtgJk และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ