แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2565-2566

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2565-2566 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Chevening ประจำปี 2565-2566

ด้วย สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Chevening ประจำปี 2565-2566 ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลสหราชอาณาจักรสำหรับระดับปริญญาโทที่ครอบคลุม ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง และ ค่ากินอยู่

อนึ่ง ผู้ที่สนใจสมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี และหากได้รับทุน ต้องกลับมาพำนักในประเทศไทยเป็นเวลา 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครต้องยื่นใบสมัครผ่าน https://www.chevening.org/scholarship/thailand/ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ