แสดงรายละเอียดข่าวพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนาย วิสูตร ลิ่วเกียรติ เลขานุการคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธีมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้เสียสละ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ