แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Exchange Program Spring 2022 ณ University of the Ryukyus Japan

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Exchange Program Spring 2022 ณ University of the Ryukyus Japan - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Exchange Program Spring 2022 ณ University of the Ryukyus Japan

ด้วย University of the Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Short-Term Exchange Program Spring 2022 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2565 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และไม่อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านทักษะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ (ระดับทักษะภาษาที่กำหนดขึ้นอยู่กับกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์ลงทะเบียนเรียน)

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

-  Application Form (Form1-5)
-  Recommendation Letter
-  Academic Transcript
-  Certificate of Enrollment
-  ID Photo
-  Color Copy of Passport
-  Application form of Certificate of Eligibility

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2021/09/ENG_RISE-Application-Guidebook-2022-2023.pdf และส่งเอกสารประกอบการสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ