แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน จัดประชุมหารือการต่ออายุ MOU

คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน จัดประชุมหารือการต่ออายุ MOU - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน จัดประชุมหารือการต่ออายุ MOU

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติการแทนคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเรื่องการต่ออายุบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติศาสตร์ 3 สถาบัน (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 3 สถาบันเข้าร่วม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ