แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Lifelong Education Forum 2021

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Lifelong Education Forum 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Lifelong Education Forum 2021

ขอเชิญชวนอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมรับฟัง
สัมมนาออนไลน์ Lifelong Education Forum 2021 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.15-12.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://cmu.to/LEforum2021

รายละเอียดและกำหนดการดังแนบ

ร่วมพูดคุยใน 5 หัวข้อหลักเปิดโลกแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการปรับตัวเพื่อรองรับพลวัตโลก
โดย รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ
2. บทบาทของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตในการร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง
3. Success Story: คณะพยาบาลศาสตร์กับการปรับตัวเชิงรุกด้านการศึกษาตลอดชีวิต" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล
4. ทลายกำแพงห้องเรียนด้วย Advanced@CMU โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อลิส ชาร์ป และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
5. LE กับนวัตกรรมการศึกษาเพื่อทักษะแห่งอนาคต โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์

หมดเขตรับสมัคร 13 กันยายน 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ