แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ ขอแสดงความยินดี

ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ