แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา The Hon. Associate Justice Rodney Randall

ต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา The Hon. Associate Justice Rodney Randall - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา The Hon. Associate Justice Rodney Randall

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับผู้ช่วยผู้พิพากษา The Hon. Associate Justice Rodney Randall จาก Supreme Court of Victoria, เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสที่มาจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Law Studies and Career paths in Australia” ตลอดจนเจรจาและหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ