แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide Spring 2022 (หมดเขต 6 ก.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide Spring 2022 (หมดเขต 6 ก.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide Spring 2022 (หมดเขต 6 ก.ย. 2564)

ด้วย Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษาและไม่อยู่ในชั้นปีสุดท้ายของการศึกษา) และบัณฑิตศึกษา (ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า6เดือน) เกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามที่กำหนด จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University Fall 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

โครงการที่เปิดรับ ได้แก่
1. FrontierLab iExPO
2. OUSSEP

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติสามารถสมัครขอรับทุน JASSO หรือ OU โดยจะได้รับทุนเมื่อไปถึงประเทศญี่ปุ่น

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/gQNyNNk และเอกสารดังแนบ

โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 6 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารการสมัคร Osaka University-Wide Spring 2022

1.  Latest academic transcripts
2.  Academic reference letter (One page of A4 paper in English or Japanese from a faculty member of his/her home university in the student’s major)
3.  Official language test report
4.  Photocopy of passport
5.  Statement of purpose
6.  Career goalคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ