แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ “Tohoku University Japanese Program (TUJP) Online”

ประชาสัมพันธ์โครงการ “Tohoku University Japanese Program (TUJP) Online” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการ “Tohoku University Japanese Program (TUJP) Online”

ด้วย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “Tohoku University Japanese Program (TUJP) Online” สำหรับนักศึกษาที่สนใจฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้สังคมวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่น และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาญี่ปุ่น โดยมีให้เลือก 2 หลักสูตร ได้แก่

1. TUJP-Basic หลักสูตรการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 8 – 19 พฤศจิกายน 2564 ปิดรับสมัครวันที่ 21 กันยายน 2564

2. TUJP-Intermediate หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเชิงวิชาการสำหรับผู้เรียนระดับกลาง ระหว่างวันที่ 7 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ปิดรับสมัครวันที่ 14 ธันวาคม 2564
  
ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมเช่น คุณสมบัติผู้สมัคร ค่าสมัครและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เอกสารการสมัคร ฯลฯ ที่ https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/short/tujp/ และสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองภายในวันที่กำหนด


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ