แสดงรายละเอียดข่าวตารางอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 ช่วงที่ 1

ตารางอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 ช่วงที่ 1 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 ช่วงที่ 1

ตารางอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 3 ช่วงที่ 1

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ คณะฯ จึงมีการปรับรูแปบบการอบรมหลักสูตรฯ เป็นรูปแบบออนไลน์ไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะดีขึ้น โดยมีตารางอบรมของหลักสูตรฯ ช่วงที่ 1 ตังแต่เดือนกันยายน2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ