แสดงรายละเอียดข่าว- คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากกระทรวงยุติธรรม ปี 2563 จาก โครงการวิจัยศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้การดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมกับคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายนามดังนี้

ที่ปรึกษา
- อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย
- นายศราวุธ คงยืน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
- รศ. ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผศ. บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านสามารถอ่านรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://cmu.to/kwjTZ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ