แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ตารางสอบและวิธีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบและวิธีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบและวิธีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบและวิธีการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ