แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021 (หมดเขตรับสมัคร 22 ก.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021 (หมดเขตรับสมัคร 22 ก.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Trilateral Symposium on SDGs 2021 (หมดเขตรับสมัคร 22 ก.ค. 2564)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และ National Chiayi University ไต้หวัน กำหนดจัดการประชุม Trilateral Symposium on SDGs 2021: Academic Symposium between CMU-KU-NCYU ภายใต้หัวข้อ “Lives under COVID-19 pandemic outbreak” ในวันที่ 1, 15 และ 22 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ การประชุมเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ฝึกทักษะความเป็นผู้นำ การใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมถึงการผูกมิตรและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างชาติจาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น และ National Chiayi University ไต้หวัน กิจกรรมเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย ศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดีมาก
3. มีความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสที่ส่งผลกระทบในมิติต่างๆ
4. มีทักษะความเป็นผู้นำ


ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Resume
3. VDO presentation (5 นาที)

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://ird.oou.cmu.ac.th/trilateral-symposiumon-sdgs-2021/ และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 22 ก.ค. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ