แสดงรายละเอียดข่าวปิดอาคารเรียนและบริหารชั่วคราว

ปิดอาคารเรียนและบริหารชั่วคราว - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดอาคารเรียนและบริหารชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Work from Home) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอดใหม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะฯ จึงให้บุคลากรปฏิบัติงาน Work from Home ทั้งนี้ ยังคงมีผู้ปฏิบัติงานประจำในแต่ละงานอยู่บางส่วน ในส่วนของห้องอ่านหนังสือชั้น 2 ปิดบริการชั่วคราว สำหรับร้านกาแฟเปิดให้บริการซื้อกลับบ้านได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ