แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดบรรยายออนไลน์ กระบวนวิชา 176220(non) ตอน 001, 003 ของผู้สอน ผศ.ดร.ปีดิเทพ

ประกาศงดบรรยายออนไลน์ กระบวนวิชา 176220(non) ตอน 001, 003 ของผู้สอน ผศ.ดร.ปีดิเทพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดบรรยายออนไลน์ กระบวนวิชา 176220(non) ตอน 001, 003 ของผู้สอน ผศ.ดร.ปีดิเทพ

ประกาศงดบรรยายออนไลน์ กระบวนวิชา 176220(non) ตอน 001, 003 ของผู้สอน ผศ.ดร.ปีดิเทพ

วัน จันทร์ ที่ 12 ก.ค. 64
-ตอน 001 เวลา 13.00-14.30 น.
-ตอน 003 เวลา 14.30-16.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ