แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177446 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801และวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 001 ของผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บ

ประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177446 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801และวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 001 ของผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177446 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801และวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 001 ของผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บ

ประกาศงดสอนออนไลน์ กระบวนวิชา 177446 กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801 และวิชา 177350 กฎหมายวิธีสบัญญัติในทางมหาชน ตอน 001 ของผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร

งดสอนวัน พฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564
-วิชา 177446 ตอน 001,801 ภาคปกติและภาคพิเศษ ทางระบบออนไลน์
-วิชา 177350 ตอน 001 ภาคปกติ ทางระบบออนไลน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ