แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ขอรับทุนการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

////////////////////////////////////
  โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ จะดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาในวันพุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. และวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Application โดยขอให้นักศึกษาลำดับที่ 1-20 รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.45 น. และลำดับที่ 21-41 มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 น. โดยให้นักศึกษา ตั้งชื่อ-สกุล ตามด้วยรหัสนักศึกษาบน Zoom Application ของตนเอง และเข้าร่วมการสัมภาษณ์ด้วย Meetting ID : 999 3819 7647 ตามวัน และเวลาดังกล่าว

///////////////////////
  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้ง คุณภควัต พรหมชาติ งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (งานกิจการนักศึกษา) ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ