แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Virtual Mobility Program at UUM (หมดเขตรับสมัคร 28 มิ.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Virtual Mobility Program at UUM (หมดเขตรับสมัคร 28 มิ.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Virtual Mobility Program at UUM (หมดเขตรับสมัคร 28 มิ.ย. 2564)

ด้วย Universiti Utara Malaysia ประเทศมาเลเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Virtual Mobility Program at UUM กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Transcript
3. CV
4. Study Plan (Free Form)
5. Certificate of Enrollment

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1t1rrDeFNO4UwxeGUr23vP-3zmWoYQYpm และส่งเอกสารประกอบการสมัคร พี่อภิวันท์ (พลอย) งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ