แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์  (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  ด้วยคณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษา ผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 35 ทุน
ทุนละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 .- บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสมัครขอรับทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์จึงขอกำหนด หลักเกณฑ์ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1.  เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ) ทุกชั้นปี ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2.  มีความประพฤติดี มีความขยันและอดทน
3.  มีเวลาว่างสามารถช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ได้

หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
1.  แบบขอรับทุนนักศึกษาช่วยงาน/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์
เงื่อนไข
เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้วจะต้องช่วยเหลืองานเป็นผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานของคณะนิติศาสตร์ ไม่เกินจำนวน 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ของอาจารย์และสำนักงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

กำหนดการรับสมัคร
กรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2563 ที่ https://bit.ly/3ieym1Q หรือสแกน QR CODE
    
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุน
งานกิจการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จะประกาศให้ทราบในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564

มาแล้วคร้าบบบบบบบบบบบบ
รีบสมัครกันเลยน้าาาาา ที่ลิงค์ https://bit.ly/3ieym1Q
ปล.อาจารย์ที่มี นศ.ช่วยงานแล้ว และ นศ. ไม่สามารถนำมาเป็นตัวเลือกได้ ได้แก่

อาจารย์ ดร.คนึงนิจ ขาวแสง
อาจารย์ ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
งานวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ที่ยังไม่มี นศ.ช่วยงานและสามารถนำมาเป็นตัวเลือกได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์
อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาสินี สุภา
รองศาสตราจารย์ ดร.Alexandre Nikolaevich
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญามณี พิริยะวณิชย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
อาจารย์ ดร.เชิญพร เรืองสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.ทศพร แสนสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุ สิงหัษฐิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล
อาจารย์วาทิศ โสตถิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎายุทธ ผลภาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์
งานบริการการศึกษา(พี่แร็คต้า)
งานกิจการนักศึกษา(พี่เนท-พี่บลู)
งานการเงิน (พี่แหม่ม)
คลินิกกฎหมาย(พี่ปลื้ม-พี่แนน)
งานบริหารงานทั่วไป(พี่หนิง-พี่แอมป์)


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ