แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร (ห้องกาแฟ)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร (ห้องกาแฟ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร (ห้องกาแฟ)

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เปิดให้ใช้ห้องนิติสโมสร (ห้องกาแฟ) ให้นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.30 - 16.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ