แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ https://sis.cmu.ac.th/cmusis เลือกหัวข้อ “สมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564” โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
----------------------------------------
1. คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษา
1.1 เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและลงทะเบียนเรียน
ในปีการศึกษา 2564
1.2 เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
1.3 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนอื่นใด
----------------------------------------
2. หลักฐานประกอบใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1 แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา(แบบออนไลน์) เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลและทำการยืนยันข้อมูลเสร็จสิ้น เอกสารจะปรากฎในระบบทุนการศึกษา
2.2 รูปถ่ายบ้านที่พักอาศัย ณ ภูมิลำเนาเดิมของนักศึกษา (รูปถ่ายด้านหน้าบ้าน ระยะใกล้ ให้เห็นเลขที่บ้าน จำนวน 1 รูป ระยะไกล ให้เห็นท้องฟ้าและพื้นดิน จำนวน 1 รูป โดยทำการ Upload เข้าไปในระบบ cmu.sis
2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน CMR 55 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) สามารถ capture หน้าจอจากระบบของสำนักทะเบียนและประมวลผลได้ หรือสำเนาใบ ปพ.1 (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 63) โดยให้ทำการ Scan file และ Upload file ไปที่ลิงค์ https://bit.ly/3cOD7M7 หรือ Scan QR CODE
----------------------------------------
3. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่ 18 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564
----------------------------------------
4. ประกาศรายชื่อนักศึกษาและกำหนดการที่เข้ารับการสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อ 5 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซด์ https://www.law.cmu.ac.th/site/
สัมภาษณ์ผู้มีรายชื่อ(ออนไลน์) ในวันที่ 7 และ 14 กรกฎาคม 2564
----------------------------------------
5. หมายเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางคณะนิติศาสตร์อนุโลมให้ผู้สมัครขอรับทุนสามารถส่งเอกสารฉบับจริง หลังจากวันสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ และการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ(ออนไลน์) นั้น คณะนิติศาสตร์จะใช้ Application Zoom เป็นช่องทางในการสัมภาษณ์ออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติม >>> https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1623913994.pdf
ปล.1 ใครที่สมัครทุนขาดแคลน หรือ ทุนส่วนกลางของมหาวิทยาลัยไปแล้ว ไม่ต้องสมัครทุนคณะซ้ำ เพราะพี่จะนำข้อมูลผู้สมัครของคณะนิติศาสตร์ในระบบสมัครทุนการศึกษาเข้ามาพิจารณาในส่วนของทุนคณะต่อไป
ปล.2 หากต้องการแก้ไขใบสมัครออนไลน์ สามารถ inbox มาได้ที่ Pakawat Prommachart
เหมือนเดิม ใครไม่เข้าหรือติดปัญหาเกี่ยวกับการสมัครทุน โปรด inbox ติดต่อ FB : Pakawat Prommachart น้อง Inbox เข้ามาถามได้เลยนะครับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ