แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์

ประกาศ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์

ประกาศ รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 คณะนิติศาสตร์              

ตามไฟล์เอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ