แสดงรายละเอียดข่าวขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ASEF - Ied Youth Survey for ASEM Youth Report on Leadership

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ASEF - Ied Youth Survey for ASEM Youth Report on Leadership - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ASEF - Ied Youth Survey for ASEM Youth Report on Leadership

ด้วย AUN Secretariat ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ASEM Youth Survey on Leadership โดยแบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 4th ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS4) เพื่อนำผลไปจัดทำรายงานเสนอในที่ประชุม 13th ASEM Summit ในบริบทของ SDG ข้อ 3 4 8 และ 13 ในเดือนพฤศจิกายน 2021

**ทั้งนี้ผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามได้จะต้องมีอายุระหว่าง 18 - 30 ปี โดยสามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asem_youth_survey_leadership

ข้อมูลเพิ่มเติม

1) SDG 3 : Good Health and Wellbeing มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
2) SDG 4: Quality Education การศึกษาที่เท่าเทียม
3) SDG 8: Decent Work and Economic Growth การจ้างงานที่มีคุณค่าและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
4 ) SDG 13 : Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ