แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2565 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เชียงใหม่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนชาวไทยที่ประสงค์จะศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเปิดรับสมัคร
ทุนระดับปริญญาตรี ทุนระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี ทุนนักศึกษาวิทยาลัยอบรมวิชาชีพ

- กำหนดเปิดรับสมัคร จนถึงวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564
- กำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 27 มิถุนายน 2564
- สำหรับทุนประเภททุนนักศึกษาวิจัยปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564

ผู้สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form
2. Direct Placement Preference Form
3. Academic Transcript
4. Certificate of Graduation
5. Recommendation Letter
6. Medical Certificate
7. Certificate of Enrollment
8. Certificate of university enrollment qualification examination
9. Certificate of language proficiency

ทั้งนี้การเปิดรับสมัครจะรับเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ผู้สมัครสามารถสมัครได้โดยตรงต่อไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนประเภทต่างๆ และดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_th/jis_study.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ