แสดงรายละเอียดข่าวเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่กับการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่กับการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่กับการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่กับการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ซึ่งการเสวนาดังกล่าวจัดโดยเครือข่ายนิติศาสตร์เพื่อสังคมร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ และเป็นส่วนหนึ่งของประชุมทางวิชาการระดับชาติ The 18th National Symposium การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ "การอํานวยความยุติธรรมในยุควิถีใหม่สู่ประชาชน"
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเฉพาะช่วงเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมยุคใหม่กับการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”สามารถลงทะเบียนได้ทาง https://cmu.to/1BjX5 ภายในวันที่ 10 พ.ค. 64 นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง
โทร.053-942936

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ