แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University Fall 2021 (หมดเขต 14 พ.ค. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University Fall 2021 (หมดเขต 14 พ.ค. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chungbuk National University Fall 2021 (หมดเขต 14 พ.ค. 2564)

ด้วย Chungbuk National University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 หรือบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.80 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกักตัว (self-quarantine) เมื่อเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 14 วัน อนึ่ง โครงการอาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
https://cutt.ly/nbn7YGZ และกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ