แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อยื่นรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น

  คณะนิติศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกรับทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 3 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 รายชื่อดังไฟล์ประกอบข่าว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ID : 819 764 1680 ตามเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องขณะสอบสัมภาษณ์ และให้เข้ามารายงานตัวก่อนเวลาสอบ 30 นาที

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ