แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เชิญชวนร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เชิญชวนบุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความเห็นต่อ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แบบออนไลน์https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXgDzBhGCca6EMLCc7cmE8ekN9gvuZ50i8Ob5e2gprhhu4ig/viewform

หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=plan13&fbclid=IwAR2dMqWlE_MiR676lW-OcEzVZjuMZOPpOJsOfJovv1Z3p0cFo9giGVr1nEg

ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมวางอนาคตไทย Cr. สภาพัฒน์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ