แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

=>ระดับปริญญาโท
เดิม
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
- สอบข้อเขียน เวลา 09.00 - 16.00 น.

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 - 12.30 น.

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

***เปลี่ยนแปลงเป็น***
สอบสัมภาษณ์
- แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
- กฎหมายเฉพาะ

Zoom Meeting ID : 819 764 1680
ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องขณะสอบสัมภาษณ์

รายงานตัวเข้าห้องสอบ
เวลา 08.45 น.


=>ระดับปริญญาเอก
เดิม
วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564
สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
1) ผลงานทางวิชาการ
2) ประเด็นความสนใจ
3) ความรอบรู้ทางทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

***เปลี่ยนแปลงเป็น***

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม 2564

สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
1) ผลงานทางวิชาการ
2) ประเด็นความสนใจ
3) ความรอบรู้ทางทฤษฎีด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

Zoom Meeting ID : 819 764 1680
ผู้เข้าสอบต้องเปิดกล้องขณะสอบสัมภาษณ์

รายงานตัวเข้าห้องสอบ เวลา 08.45 น.


- ทางคณะจะประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ที่ www.law.cmu.ac.th
- สำหรับผู้ที่สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 ทาง Zoom Meeting ID: 819 764 1680

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ