แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Universiti of Malaya Summer Program

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Universiti of Malaya Summer Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Universiti of Malaya Summer Program

ด้วย Universiti of Malaya ประเทศมาเลเซีย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Universiti of Malaya Summer Program กำหนดจัดขึ้น 2 ภาคเรียน ได้แก่
- ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
- ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างมีนาคม – กรกฎาคม 2565

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรเมนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. CV

2. Study Plan (Free Form)

3. Certificate of Enrollment

4. Official Transcript (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00)

5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6 หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์
อีเมล law_ird@cmu.ac.th
Facebook: International Relations Law CMU

หมดเขตส่งเอกสารประกอบการสมัคร
- ภาคการศึกษาที่1 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564
- ภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ