แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2021 (หมดเขต 26 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2021 (หมดเขต 26 เม.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2021 (หมดเขต 26 เม.ย. 2564)

ด้วย Chung-Ang University ประเทศเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3 หรือบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.50 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Fall Semester 2021 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ

**ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกักตัว (self-quarantine) เมื่อเดินทางไปถึงประเทศเกาหลี เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์ และปฏิบัติตามมาตราการของประเทศและมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้

1. CAU International Program Nomination form (กรอกเฉพาะข้อที่ 2)

2. Copy of Academic Transcript

3. Copy of Valid Passport

4. Financial Statement (more than 12,000 USD in balance for one year / 6,000 USD in
balance for one semester)

5. ID Photo

6. English/Korean Language proficiency test (ถ้ามี)


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/hvH8nI4
หมดเขตรับสมัครวันที่ 26 เมษายน 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์
อีเมล law_ird@cmu.ac.th
Facebook: International Relations Law CMU
เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ