แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (หมดเขต 26 เมษายน 2564)

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (หมดเขต 26 เมษายน 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (หมดเขต 26 เมษายน 2564)

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดสรรโดยรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล และบุคลากรในสถานศึกษาของประเทศไทย เพื่อศึกษา ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน ประกอบด้วย

1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
2) ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน
3) ทุนวิจัยระยะสั้น จำนวน 5 ทุน

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3fnU6Hu โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์
อีเมล law_ird@cmu.ac.th
Facebook: International Relations Law CMU

ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ