แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2021 (หมดเขต 21 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2021 (หมดเขต 21 เม.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2021 (หมดเขต 21 เม.ย. 2564)

ด้วย Sungshin Women’s University สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Sungshin Women’s University Fall Semester 2021 กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Application Form

2. Copy of valid Passport

3. Official Academic Transcripts each in English & in Native Language

4. Color ID(passport) Photo (3.5cm*4.5cm) file to upload

5. TOPIK or TOEFL(IELTS) Score (Not required)

6. Health Examination Form

ผู้สนใจสมัครกรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 21 เม.ย. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายละเอียดโครงการดังปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ