แสดงรายละเอียดข่าวคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดีคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดีคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีคณบดีคณะนิติศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ