แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นมาทำการสอบในวันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ให้ผู้เข้าสอบใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการเข้าสอบ และขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมอุปกรณ์สำหรับสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ขึ้นไป ,ปากกา, ยางลบ, หน้ากากอนามัย และห้ามผู้เข้าสอบนำเอกสาร หนังสือตำรา ประมวลกฎหมายและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ หรือโทร 053-942917

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ