แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2021 (หมดเขต 7 เม.ย. 2564)

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2021 (หมดเขต 7 เม.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2021 (หมดเขต 7 เม.ย. 2564)

ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-3 และบัณฑิตศึกษา ที่มีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (GTEC 260 / TOEFL ITP 505 / TOEFL iBT 60 / TOEIC 580 / CEFR B1) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (เดือนกันยายน 2564 – มีนาคม 2565) หรือ 1 ปีการศึกษา (เดือนกันยายน 2564 – กันยายน 2565)

โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ โดยมีเอกสารการสมัคร ดังนี้

1. Application Form
2. Copy of passport
3. Copy of Transcript
4. Copy of language proficiency test

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/english/from/exchange.php และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ