แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยน Fall 2021, Chonnam National University (หมดเขต 19 เม.ย. 2564)

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2021, Chonnam National University (หมดเขต 19 เม.ย. 2564) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2021, Chonnam National University (หมดเขต 19 เม.ย. 2564)

Chonnam National University ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Fall 2021 Chonnam National University กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้ศึกษา ณ Chonnam National University ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามนักศึกษามีโอกาสขอรับทุนสนับสนุนจาก CNU Merit Scholarship หรือ Global Korea Scholarship

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้

1. Study Plan
2. Certificate of Enrollment
3. Transcript
4. Copy of Passport

ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17436&siteId=international&menuUIType=tab และส่งเอกสารประกอบการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร 053 942936 อีเมล law_ird@cmu.ac.th ภายในวันที่ 19 เม.ย. 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ